Comparteix:

Col·leccio

Videotutorials

 * El videotutorial és de la versió anterior, però la lògica de funcionament és la mateixa.

Què és una col·lecció?

Una col·lecció és un tipus de contingut que ens mostra els elements del nostre espai web que compleixen uns certs criteris.

Exemples pràctics:

- Hem creat formularis a vàries carpetes, però volem una pàgina que recolli tots aquests formularis dispersos per diferents carpetes: el criteri que hauria de complir aquesta col·lecció és que tots els elements siguin de tipus formulari.

- Tenim diferents pàgines sobre com demanar diferents certificats i volem un llistat de tots aquests certificats: el que farem és etiquetar aquestes pàgines amb una etiqueta "certificat" i els elements de la nostra col·lecció han de complir el criteri que tots tinguin l'etiqueta "certificat"

- Com a revisors d'un genweb volem saber les darrers modificacions d'una part del genweb (les pàgines que s'han actualizat o midifcat, qui ho ha fet etc)

L'estructura de menús de la nostra web és jeràrquica organitzada per carpetes, les col·leccions ens permet obviar aquesta estructura jeràrquica i presentar a una pàgina continguts dispersos per les diferents carpetes. 

 

Com es visualitza una col·lecció?

Visualització amb vistes

Es visualitza com una llista d'elements, i podrem escollir diferents vistes, semblants a les vistes disponibles per una carpeta.

Per exemple aquesta és la visualització d'una col·lecció amb totes les pàgines que contenen l'etiqueta "FAQ":

 

Visualització dins d'un portlet

Tant a la pàgina principal, com dins d'una graella de portlets, podem afegir el Portlet de col·lecció i el Porlet col·lecció multi-vista, que ens permetran publicar de diferents maneres els continguts de les col·leccions.

 

Com configurem la col·lecció?

Quan editem una col·lecció podrem establir els criteris que hauran de complir els elements que contingui. venen a ser uns filtres que definim a l'apartat Termes de cerca.

Podrem filtrar sobre diferents elements que apareixen al desplegable de la següent imatge:

I sobre l'element escollit definim el filtre escollint un operador i una condició.

  • Si apliquem dos filtres o més sobre el mateix criteri de cerca només s'aplicarà l'últim, per exemple, si configurem dos filtres sobre etiquetes, només s'aplicarà el segon.
  • Al camp dels valors d'alguns criteris de selecció es poden fer servir operadors com AND i OR.
  • Si escollin el terme Ubicació li hem de explicitar una ruta:

    • Ruta absoluta: la url traient la part de nom-del-web/ca
    • Ruta relativa: és relativa al directori a on està ubicada la col·lecció, per pujar a un directori superior utilitzarem ../

Al formulari d'edició també podrem definir un límit en els nombre de resultats, el tipus d'ordenació, el nombre de resultats per pàgina i quines columnes han de sortir, si volem una visualització en forma de taula de la nostra col·lecció.