Creació i edició dels continguts

Menú lateral d'edició

Quan iniciem sessió al nostre genweb ens apareix un menú lateral esquerre a on trobarem les opcions per poder crear i editar continguts:

 

Opció Continguts

 Es tracta d’una vista de tots els elements que conté la carpeta en forma tabular en la qual se’ns permet, en cas de tenir permisos suficients, executar diverses accions sobre aquests elements:

 • Modificar l'ordre dels continguts: es mouen arrosegant-los. Canviant l'ordre dels continguts camviem també l'ordre dels menús de navegació.
 • Tallar, copiar i enganxar continguts d'una carpeta a una altre.
 • Suprimi r continguts : ens demana confirmar l'acció per evitar errors.
 • Canviar el nom del contingut: ens permet canviar dos noms:
  • Nom curt: aquest nom és el que es mostrarà en la URL del navegador quan accedim al contingut, es genera automàticament quan creem un contingut, i és el títol que vam definir inicialment al contingut, afegint un guió alt entre cada paraula. Compte!, si el canviem i la nostra pàgina està enllaçada des d'un altre web es trencarà l'enllaç.
  • Títol: aquest és el títol que hem posat al contingut, el podem canviar des d'aquí o bé editant el contingut i modificant el títol
 • Canviar l'estat del contingut: els continguts es creen inicialment en estat esborrany, es a dir, que els usuaris que naveguin pel nostre web no el veuen, una vegada el donem per bo, li canviarem l'estat, o bé a "publicat" i serà visible per tothom, o bé a intranet, i serà visible pels usuaris autenticats i amb permisos per veure'l.
 • Modificar l'ordre dels continguts: per modificar l'ordre mourem els continguts arrosegant-los. Canviant l'ordre dels continguts canviem també l'ordre del menú de navegació.

Opció Edita

Escollim aquesta opció per editar el contingut. Ens apareixeran les següents pestanyes:

subpestanyes d'edició

Principal

Ens permet editar els camps del contingut. Els camps de text els editem amb l'editor TinyMCE

Configuració

L'administrador podrà indicar si aquell contingut:

 • Exclou de la navegació: per defecte qualsevol contingut que creem apareix al menú de navegació, però si no volem que hi aparegui farem click a Exclou de la navegació. Per exemple, si creem una imatge habitualment la farem servir dintre d'una pàgina, i no voldrem que aquesta imatge surti a l'arbre de navegació.
 • Permet comentaris: deixem que els usuaris afegeixin comentaris al contingut, que es veuran publicats com una llista de comentaris.

Categorització

 • Etiquetes: les etiquetes són paraules clau que associem a un contingut i que després ens poden permetre classificar tots els continguts amb una mateixa etiqueta. Per exemple, les col·leccions, o les notícies, fan servir aquestes etiquetes.
 • Continguts relacionats: indicarem altres continguts del nostre web relacionats amb aquest. Quan l'usuari navegui per aquest contingut, a sota li sortirà el llistat de tots els continguts relacionats.

Dates

Podem especificar en quin moment volem que aquell contingut estigui visible, mitjançant la data de publicació, i quan volem que deixi de ser-ho, indicant la data de venciment. En cas de no indicar cap data l'element serà publicat immediatament i indefinidament. Recordem que encara que estigui publicat és l'estat de l'element el que indica qui el podrà visualitzar.

Propietari

Indica les persones que han col·laborat en l'edició del contingut i els drets d'autor, per defecte el creador és l'usuari que crea l'element.

 

Opció Visualitza

Permet visualitzar el contingut tal com el veuran els usuaris que naveguen pel web. En el cas de les carpetes, podrem canviar aquesta visualització. Al contingut carpeta es descriuen en detall totes les vistes possibles.

Opció Tradueix

Veure l'apartat Traduccions

Opció Estat

Veure l'apartat Publicació de continguts

Opció Accions

Ens apareixen les accions ja explicades a l'apartat anterior Opció Continguts.

Opció Vistes

Podrem aplicar diferents vistes al contingut. Al contingut Carpeta s'explica les diferents vistes disponibles.

Opció Administrar portlets

Els usuaris amb permisos podran administrar els portlets.

Opció Data i hora (historial de versions)

Ens indica de quina data i hora és la versió actual del contingut i ens permet accedir a l'historial de versions per recuperar versions anteriors.

Opció Comparteix

Veure l'apartat Permisos i rols

Keywords
Genweb6