Comparteix:

Edició de continguts

Genweb està pensat perquè editin continguts usuaris sense coneixement tècnic, fent servir les plantilles que us oferim. Els usuaris més avançats poden treure profit de totes les funcionalitats de Bootstrap, que és l'estàndard de facto del mercat, i amb el qual hem construït les nostres plantilles.

Advertiment: si hi ha usuaris avançats que programen funcionalitats amb javascript, és responsabilitat d'ells el correcte funcionament, no es dona suport tècnic institucional.

Com puc accedir a l'entorn d'edició i quines són les opcions?

L'accés a l'entorn d'edicio la farem amb les nostres credencials de la UPC: nom.cognoms, des d'un ordinar de la xarxa UPC o des de fora de la UPC mitjançant l'UPClink. SI no en tenim hem de demanar les credencials, seguint el procediment corresponent a la pàgina https://serveistic.upc.edu/ca/identitatDigital/el-servei/procediments, segons sigui el nostre cas.

Un cop identicats, els usuaris amb permisos d'editor podran crear els diferents continguts que aniran configurant el menú de navegació i les pàgines del nostre genweb.

Per entrar a editar el nostre genweb tenim dues possibilitats:

  • Afegint al darrere de l'URL /login
  • Clicarem a la icona d'identificació, si el nostre genweb la té configurada a les eines de la cantonada superior dreta Icona d'identificació

Una vegada dintre ens sortirà el menú lateral esquerre amb diferents opcions que expliquem en aquest videotutorial:

A les opcions del menú que mencionem en aquest videotutorial hem afegit recentment una de nova: Esborra memòria cau. Per tal d'optimitzar el rendiment, i que les pàgines es carreguin de pressa al nostre navegador, els servidors web guarden les pàgines en una memòria més ràpida, la caché o memòria cau en català. De vegades aquestes memòries cau generen confusió perquè no ens presenten la darrera versió de la nostra pàgina. Si estàs editant, i no veus els canvis que has efectuat, fes servir el botó d'esborrar la memòria cau per tal que el servidor refresqui les pàgines. 

Una altra memòria cau que ens pot despistar és la pròpia dels navegadors, la podem esborrar des del menú de configuració, o prement Ctrl + Majús + R a Chrome o  Ctrl+Majús+Supr a Firefox.

Per sortir del nostre genweb podem:

  • Afegir /logout darrere de qualsevol URL del nostre web
  • Des del menú d'edició lateral esquerra, dins de l'opció amb el nostre nom d'usuari

Keywords
Genweb6