Comparteix:

Gestió de permisos

Rols

 Els rols representen el grau de privilegis (es a dir de permisos) que té un usuari en un determinat context dins de l’espai. Tot usuari validat dins de l’espai té un o més rols. Si no estem validats, tenim només el rol anònim.

 Existeixen quatre rols:

 • Anònim: no gaudeix de cap permís. Només pot llegir els continguts que es troben en estat publicat
 • Creador: té permís per crear continguts en el context on gaudeix d’aquest rol. El creador esdevé també el Propietari del contingut que ha creat.
 • Editor: té permís per editar tots els continguts de l’espai o del context on gaudeix d’aquest rol, però no pot crear nous continguts. Tampoc pot veure els continguts privats d’altres usuaris.
 • Lector/Membre: té permisos per veure tots els continguts que estiguin en estat Publicat o Publicat a la intranet de tot l'espai o del context on gaudeix d'aquest rol.
 • Webmaster:  és un usuari creador, però a més pot configurar les pàgines principals i configurar opcions de capçalera, peu i contacte. Demaneu-lo mitjançant un tiquet

Cada rol determina uns permisos molt específics que es poden anar sumant si l’usuari assumeix més d’un rol dins de tot o d’una part de l’espai.

En el moment de creació de l’espai, l'administrador ( que de fet és Creador/Editor de la carpeta arrel de l'espai) haurà de determinar  quin usuari o grups d’usuaris tindran els rols de Creador, Editor i Lector de cadascuna de les zones en les que s'estructura l'espai (es a dir de cadascuna de les carpetes) i aquesta serà la configuració base de permisos.

Després, tots els usuaris que tinguin els rols de Creador i Editor podran modificar aquests permisos i afegir-ne de nous, sempre sobre el context en el que gaudeixen d’aquests rols.

Estat de publicació dels continguts

Tot contingut té associat un estat de publicació. Cada estat defineix uns permisos molt concrets, que depenen del rol que té cada usuari en el context on es troba aquell contingut. Podem veure i modificar l’estat de publicació d’un contingut des del menú estat.

 Els estats existents a l’espai són:

 • Esborrany (estat per defecte): els continguts que tenen aquest estat només poden ser vistos pels usuaris que tenen el rol de propietari o editor, és a dir, que gaudeixen del permís que pot editar en el context en el qual ens trobem o són els creadors del contingut.
 • Intranet: el contingut només és accessible pels usuaris que tenen el rol de lector (membre), és a dir, que gaudeixen del permís que pot veure en el context en el qual ens trobem.
 • Publicat: el contingut és totalment públic i visible per a tothom.
 • Privat: només l’autor, el propietari, pot accedir a aquest document. Tot l’accés per part de tercers serà rebutjat.

Consulteu a l'apartat Publicació dels continguts com modificar l'estat dels continguts.

Permisos: rol i estat de publicació dels continguts

Els permisos finals que tindrà un usuari sobre un objecte dependrà tant del rol com de l'estat del objecte.

 

Permisos --> Privat Esborrany Intranet Publicat
Rols
Anònim Sense accés Sense accés Sense accés Lectura
Lector/Membre Sense accés Sense accés Lectura Lectura
Editor Sense accés Lectura i escriptura Lectura i escriptura Lectura i escriptura
Propietari Lectura i escriptura Lectura i escriptura Lectura i escriptura Lectura i escriptura

 

Ús de la pestanya comparteix

 Els permisos es gestionen des de la pestanya Comparteix que apareix en cada contingut. Es podrà donar permisos al contingut sol o marcar "Hereta els permisos de nivells superiors" per delegar a usuaris o grups d’usuaris, la gestió de branques de l’arbre de continguts del nostre espai assignant-los, de manera local, el rol de Creador o Editor. Igualment, podrem donar permisos de lectura sobre determinats continguts o branques de l’arbre de continguts, assignant-los el rol de Lector/Membre.

 

És possible donar permisos a tot el genweb des de l'opció "Comparteix" situant-nos per sobre dels tres idiomes.

Com crear una intranet

Consulta com crear un espai intranet

Usuaris i grups institucionals de gauss per gestionar permisos

Per aplicar permisos els usuaris han d'estar donats d'alta a la Identitat digital UPC

Quan hem de donar els mateixos permisos a diverses persones és aconsellable crear un grup i donar permisos al grup. Per demanar un grup obriu un tiquet a l'ATIC.

Existeixen alguns grups que ens poden ajudar a gestionar permisos:

 • ESTPGRAUUPC (Màster i Doctorat)
 • ESTUPC (Graus)
 • Personal-UPC (PDI + PAS)
 • PAS
 • PDI

Keywords
Genweb6