Comparteix:

Publicació dels continguts

Els diferents estats dels continguts

Tot contingut té associat un estat de publicació, que defineix en quin punt del seu cicle de vida està, i si caldrà o no autentificar-se (fer login) per poder visualitzar-lo. L'estat del contingut, juntament amb els permisos que tingui l'usuari sobre ell, definiran quines accions hi pot fer.

Els estats existents a l’espai són:

  • Esborrany (estat per defecte): els continguts que tenen aquest estat només poden ser vistos pels usuaris que tenen el rol de propietari o editor, és a dir, que gaudeixen del permís que pot editar en el context en el qual ens trobem o són els creadors del contingut.
  • Intranet: el contingut només és accessible pels usuaris que tenen el rol de lector (membre), és a dir, que gaudeixen del permís que pot veure en el context en el qual ens trobem.
  • Publicat: el contingut és totalment públic i visible per a tothom.
  • Privat: només l’autor, el propietari, pot accedir a aquest document. Tot l’accés per part de tercers serà rebutjat.

Els estats es poden modificar des del menú lateral:

  • Opció "Estat": podrem modificar l'estat del contingut que estem visualitzant (senyalat en verd a la imatge següent)
  • Opció "Contingut": al llistat de continguts escollim sobre quin volem actuar, i després seleccionem el botó d'"estats" de la botonera (senyalats en color taronja els tres passos a la imatge següent). Al desplegable que s'obre podrem escollir, en el cas de les carpetes, canviar l'estat de la carpeta i de tots els continguts que conté.

Pantalla d'edició a on es mostra a on canviar l'estat dels continguts

 

Flux de treball 

El flux de treball normal sol ser el següent:

  1. Es crea un contingut nou que per defecte, neix en estat esborrany.
  2. Quan el document sigui el definitiu podem canviar l’estat depenent de la visibilitat que volem que tingui: Publica si volem que sigui visible per a tothom o Publicar a la intranet si només el poden veure els usuaris que siguin membres en aquell context. Des de l’estat Intranet podem publicar el contingut i viceversa. En cas que es desitgi que només el nostre usuari tingui accés al contingut, es pot canviar l’estat a Privat però passant obligatòriament per l’estat Esborrany

 

Les imatges i els fitxers no tenen estat propi, sinó que hereten el de la seva carpeta contenidora

Com crear un espai intranet

  

Publicar segons un interval de dates

Alguns continguts ofereixen la possibilitat d’especificar un interval de dates vàlides de publicació, així doncs, el contingut es publica automàticament quan arriba una data de validesa en concret i es retira automàticament quan sobrepassa la data de caducitat. Aquesta funcionalitat es pot configurar des de l’opció "avançat" del menú desplegable del canvi d’estat, i també des de l’opció "Dates" de la pestanya "Edita".

 

Si estem en el procés de publicació d’una carpeta, seleccionant l’opció "Inclou els elements que conté", podrem modificar de cop i d’una sola vegada l’estat de tots els seus continguts.

També podem modificar de manera massiva l’estat de publicació de múltiples elements a través de la vista "Continguts" d’una carpeta, on podrem seleccionar diverses carpetes i prémer el botó "Canvia l’estat". Des d’allí podrem modificar l’estat de totes les carpetes i dels continguts que contenen.