Vés al contingut (premeu Retorn)

Editar un formulari per tal que en el subject o el reply aparegui l'emissor

Heu d'anar al formulari i editat l'adaptador de correu: continguts - remitent - Adressin i/o Message. Des d'aquí podeu fer que el camp remitent aparegui en el subject o en el reply etc.